Turvallisuusalan järjestöklusterin selvitys

Tämän selvitystyön päämääränä oli saada lisää tietoa siitä, onko turvallisuusalan yhdistyksillä halua ja mahdollisuuksia muodostaa turvallisuusalan järjestöklusteri Suomeen.  Tutkimustyön tavoitteena oli selvittää: 
1. Järjestöjen klusterihankkeen tarve.
2. Järjestöjen motiivit ja tavoitteet klusterille
3. Yhteistyön sisältö.
4. Mahdolliset haasteet.
5. Klusteriyhteistyön kehittäminen.

Selvitystyö toteutettiin marraskuun 2009 – maaliskuun 2010 välisenä aikana. Tutkimus tehtiin
asiakirjatutkimuksena, haastatteluin ja järjestöille osoitetulla kyselyllä. Tutkimuksen viitekehys
pohjautuu VTT:n yritysklusteritutkimuksiin. Kyselyn ja haastattelujen avulla saatiin seuraavia vastauksia tutkimuskysymyksiin.

Tästä voit tutustua raporttiin